امروز : سه شنبه, 26 تیر 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

طرح بازرسی از نانوایی های شهرستان بهارستان تشدید شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان، معاون برنامه ریزی و اداری ومالی فرمانداری شهرستان بهارستان افزود: دراین طرح تیمی متشکل از نمایندگان فرمانداری ،اداره صنعت ،معدن وتجارت ،شبکه بهداشت ودرمان ،اداره غله  وبازرگانی واتاق اصناف، نانوایی ها راازنظر رعایت قوانین ، ضوابط صنفی، بهداشتی ،کم فروشی و گرانفروشی مورد بازدید قراردادند.

سیف ا... علامی در ادامه اظهارداشت  : دربازدید های انجام شده از نانوایی ها پس از احراز تخلفات ،افراد متخلف  به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

معاون برنامه ریزی واداری مالی فرمانداری بهارستان تصریح کرد :درراستای ارتقای سطح کیفی نان درشهرستان بهارستان طرح تشدید بازرسی ادامه خواهد داشت وبا متخلفان برخورد خواهد شد و دربرخورد اول جریمه برای متخلفینکاهش 25 درصدی سهمیه آرد یارانه ای می باشد ودرصورت تداوم تخلف به ترتیب قطع کامل سهیمه آرد وسلب امتیازپیش بینی شده است.

آخرین اخبار