امروز : پنج شنبه, 02 اسفند 1397
پایگاه خبری تحلیلی شهرستان بهارستان ،اخبار شهرستان و مشکلات مردمی را بیان می کند.

ویزیت رایگان معلولین شنوایی واهدای سمعک باشرایط فوق العاده ویژه

حضور خانم دکتر آجرلو در دفترانجمن معلولین نشاط شهرستان بهارستان و آغاز همکاری

با انجمن معلولین نشاط شهرستان.

ویزیت رایگان معلولین شنوایی واهدای سمعک باشرایط فوق العاده ویژه در انجمن معلولین 

نشاط شهرستان بهارستان صورت می گیرد.

آخرین اخبار

pr checker